Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice tel. 46 833-26-53
Profesjonalny zarządca nieruchomości

O Firmie

Status prawny:

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 28 listopada 1996 roku Nr 121/96/28 zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma Spółki brzmi:

„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”
Siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice.
Akt założycielski Spółki stanowi akt notarialny Repertorium A Nr 1556/96r. z dnia 16 grudnia 1996 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000 197037 w dniu 04.03.2004 r. Poprzez dokonanie rejestracji, Spółka nabyła osobowość prawną. Przedmiot oraz zakres działania Spółki określa umowa Spółki i kodeks spółek.
 
Spółka jest płatnikiem podatku VAT i w systemie identyfikacji podatkowej otrzymała
NIP: 836-133-14-03

Struktura własności:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Skierniewice, pod firmą: ZGM Spółka z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Rawska 33. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 753 000, 00 zł. i dzieli się na 3753 równych i niepodzielnych udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Skierniewice reprezentowane przez Prezydenta Miasta, które posiada 100% udziałów.

Przedmiot działalności:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie bieżącego zapewnienia prawidłowej eksploatacji budynków komunalnych, a  w szczególności:

 

 • PKD – 68.32.Z          Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie

 • PKD – 68.20.Z          Wynajem nieruchomości na własny rachunek 

 • PKD – 68.10.Z          Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • PKD – 41.10.Z          Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

 • PKD – 43.99.Z          Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 • PKD – 43.21.Z          Wykonanie instalacji elektrycznych 

 • PKD – 43.22.Z          Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

 • PKD – 43.32.Z          Zakładanie stolarki budowlanej 

 • PKD – 43.34.Z          Malowanie i szklenie

 • PKD – 43.39.Z          Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

 • PKD – 81.10.Z          Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku 


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach